Non-Discrimination Notice

This page has been automatically translated from English. MSDH has not reviewed this translation and is not responsible for any inaccuracies.

The Mississippi State Department of Health (MSDH) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. MSDH does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

The Mississippi State Department of Health:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters, and
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters, and
  • Information written in other languages.

If you need any of these services, contact the Civil Rights Coordinator by e-mail at CivilRights@msdh.ms.gov. It is advised that you do not e-mail protected health information or personally identifiable information, in order to protect your confidentiality in accordance with the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996.

Language Assistance

If you have difficulty understanding English or have a disability, free language assistance or other aids and services are available. MSDH provides free interpretation services, translation of materials, or other assistance available upon request: call 601-206-1720.

Español (Spanish)

Si tiene dificultades para entender inglés o tiene una discapacidad, háganoslo saber. La asistencia lingüística gratuita u otros servicios de ayuda están disponibles a pedido en su departamento de salud local sin cargo. Llame al 601-206-1720.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh hoặc bị khuyết tật, vui lòng cho chúng tôi biết. Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí hoặc các dịch vụ trợ giúp khác được cung cấp miễn phí theo yêu cầu tại Sở Y Tế địa phương của quý vị: 601-206-1720.

中文 (Chinese)

如果您在理解英語方面有困難或有殘疾,請告知我們。當地衛生部門可應要求免費提供語言協助或其他援助服務。601-206-1720.

اللغة العربی (Arabic)

إذا كنت تواجھ صعوبة في فھم اللغة الإنجلیزیة أو تعاني من إعاقة، فیرجى إخبارنا بذلك. إذ تتوفر المساعدة اللغویة مجانًا أو خدمات المساعدة الأخرى مجانًا عند طلبھا من الإدارة المحلیة للشؤون الصحیة: 601-206-1720.

Français (French)

Si vous éprouvez de la difficulté à comprendre l'anglais ou si vous souffrez d'un handicap, veuillez nous en informer. Une assistance linguistique gratuite et d'autres services d'aide sont disponibles sur demande auprès de votre service de santé local. Veuillez appeler: 601-206-1720.

Kreyol (Haitian)

Si w gen difikilte pou w konprann Angle oswa si w gen yon andikap, tanpri fè nou konnen. Asistans lang gratis oswa lòt sèvis èd disponib sou demann nan Depatman Sante lokal ou a gratis. Tanpri rele: 601-206-1720.

Italiano (Italian)

Se non capisce bene l’inglese o ha una disabilità, ce lo comunichi. Presso il locale Dipartimento della salute sono disponibili a titolo gratuito un servizio di assistenza linguistica o altri servizi di assistenza su richiesta. Contattare: 601-206-1720.

Deutsch (German)

Wenn Sie kein Englisch verstehen oder eine Behinderung haben, teilen Sie es uns bitte mit. Kostenlose Sprachunterstützung oder andere Hilfsdienste sind auf Wunsch bei Ihrem lokalen Gesundheitsamt kostenlos verfügbar: 601-206-1720.

Hindi

यदि आपको अंग्रेजी समझने में कठिनाई होती है या आप अक्षम हैं, तो अनुरोध करने पर मुफ्त भाषा सहायता या अन्य मदद और सेवाएं उपलब्ध हैं। कृपया कॉल करें: 601-206-1720

فارس ی (Farsi)

اگر زبان انگلیسی را درک نمیکنید یا دارای معلولیت ھستید، لطفاً بھ ما اطلاع دھید. خدمات رایگان زبانی یا سایر خدمات امدادی، در صورت نیاز بھ صورت رایگان در اداره بھداشت محلی شما قابل دریافت است : 601-206-1720.

한국어 (Korean)

영어를 이해하는 데 어려움이 있거나, 장애가 있는 경우 저희에게 알려주십시오. 무료 언어 지원 또는 기타 지원 서비스는 요청 시 지역 보건부에서 무료로 제공됩니다: 601-206-1720.

Yoruba

Tí o bá ní ìṣòro mípa òye Gẹ̀ẹ́sì tàbí o ní àìlera, jọ̀wọ́ jẹ́ kí a mọ̀. Àǹfàní ètò ìrànlọ́wọ́ èdè àti àwọn ètò ìràlọ́wọ́ mìíràn wà tí o bá bèèrè fun ní ẹ̀ka Ìtọ́jú ìlera àdùúgbò lọ́fẹ̀ẹ́: 601-206-1720.

Igbo

Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịghọta Bekee ma ọ bụ na i nwere nkwarụ, biko mee ka anyị mara. Enyemaka asụsụ efu ma ọ bụ ọrụ enyemaka ndị ọzọ dị mgbe a chọrọ ha na Ngalaba Mpaghara Ahụike gị n'efu: 601-206-1720.

Civil Rights Complaints/Grievances

File a Grievance with MSDH

If you believe that MSDH has discriminated in any way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with MSDH Civil Rights Coordinator

You can file a grievance in person or by mail, fax, or e-mail. If you need help filing a grievance, the MSDH Civil Rights Coordinator is available to help you.

File a Grievance with the U.S. Department of Health and Human Services

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW., Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Toll-free: 800-368-1019
TDD: 800-537-7697
Online: ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

Complaint forms are available at www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

File a Grievance with the U.S. Department of Justice

You may also file a civil rights complaint directly with the U.S. Department of Justice, Civil Rights Division, electronically through their Complaints Portal or by mail or phone at:

U.S. Department of Justice, Civil Rights Division
950 Pennsylvania Ave, NW
Washington, D.C. 2530-0001
Toll-free: 1-855-856-1247
TTY: 202-514-0716
Online: civilrights.justice.gov/report/

WIC Program Complaints

If you are filing a complaint related to the Mississippi WIC Program, you may file the complaint with the U.S. Department of Agriculture. Mail or e-mail the complaint form below (see instructions on the form):

Last reviewed on Apr 27, 2022 request edits
Mississippi State Department of Health 570 East Woodrow Wilson Dr Jackson, MS 39216 866‑HLTHY4U Contact and information

Facebook Twitter Instagram RSS

Accredited by the national Public Health Accreditation Board