WIC Non-Discrimination Statements

English, Spanish, Vietnamese and Arabic
This page has been automatically translated from English. MSDH has not reviewed this translation and is not responsible for any inaccuracies.

Nondiscrimination Statement

In accordance with federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex (including gender identity and sexual orientation), disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity.

Program information may be made available in languages other than English. Persons with disabilities who require alternative means of communication to obtain program information (e.g., Braille, large print, audiotape, American Sign Language), should contact the responsible state or local agency that administers the program or USDA’s TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TTY) or contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339.

How to file a complaint

To file a program discrimination complaint, a Complainant should complete a Form AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form which can be obtained online at https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf, or from any USDA office by calling (866) 632-9992, or by writing a letter addressed to the USDA. The letter must contain the complainant’s name, address, telephone number, and a written description of the alleged discriminatory action in sufficient detail to inform the Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR) about the nature and date of an alleged civil rights violation. The completed AD-3027 form or letter must be submitted to USDA by:

1. Mail:

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410
or:

2. Fax: (833) 256-1665 or (202) 690-7442; or:

3. E-mail: Program.Intake@usda.gov

This institution is an equal opportunity provider.

Declaración de No Discriminación

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de género y orientación sexual), discapacidad, edad, o represalia o retorsión por actividades previas de derechos civiles.

La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Las personas con discapacidades que requieren medios alternos de comunicación para obtener la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano (ASL), etc.) deben comunicarse con la agencia local o estatal responsable de administrar el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario AD-3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual puede obtenerse en línea en https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027s.pdf, de cualquier oficina de USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida a USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una presunta violación de derechos civiles. El formulario AD-3027 completado o la carta debe presentarse a USDA por:

 1. correo:
  U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410
 2. o fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442
 3. o correo electrónico: program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Tuyên Ngôn Không Phân Biệt Đối Xử

Chiếu theo luật liên bang về dân quyền và các quy chế và chính sách về dân quyền của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tổ chức này không được phép phân biệt đối xử vì lý do sắc tộc, màu da, quốc gia xuất thân, giới tính (bao gồm cả bản sắc giới tính và xu hướng tính dục), tình trạng khuyết tật, tuổi, hoặc việc trả thù hoặc trả đũa vì từng tham gia hoạt động dân quyền.

Thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh. Những người khuyết tật cần giao tiếp bằng các phương tiện thay thế khác để có được thông tin về chương trình (chẳng hạn như chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, băng âm thanh, Ngôn Ngữ Mỹ Ra Dấu), cần liên lạc với cơ quan Tiểu Bang hoặc địa phương phụ trách, điều hành chương tình hoặc Trung Tâm TARGET của USDA tại số (202) 720-2600 (tiếng nói và TTY) hoặc liên lạc với USDA qua Dịch Vụ Tiếp Âm Liên Bang tại số (800) 877-8339.

Để nộp khiếu nại về phân biệt đối xử liên quan đến chương trình, Người Khiếu Nại cần điền Mẫu AD-3027, Mẫu Đơn Khiếu Nại về Phân Biệt Đối Xử của Chương Trình USDA, có thể lấy trên mạng trực tuyến tại: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/ad3027-vietnamese.pdf, từ bất kỳ văn phòng USDA nào, bằng cách gọi số (866)-632-9992, hoặc viết thư gửi cho USDA. Thư phải ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của người khiếu nại, và phần mô tả về hành động bị cáo buộc là phân biệt đối xử, ghi đầy đủ chi tiết để cho Phó Bộ Trưởng phụ trách Dân Quyền (ASCR) biết về tính chất cũng như ngày xảy ra hành động bị cáo buộc là vi phạm luật về dân quyền. Gửi thư hoặc mẫu AD-3027 đã điền tới cho USDA qua:

 1. qua thư bưu điện:
  U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410; hoặc
 2. fax: (833) 256-1665 hoặc (202) 690-7442; hoặc
 3. email: program.intake@usda.gov

  Đây là tổ chức cung cấp cơ hội bình đẳng.

 4. بيان عدم التمييز

  وفقًا لقانون الحقوق المدنیة الفیدرالي ولوائح وسیاسات الحقوق المدنیة الخاصة بوزارة الزراعة الأمریكیة (USDA) ،یحظر على ھذه المؤسسة ممارسة التمییز على أساس العرق،أو اللون، أو الأصل القومي، أو الجنس )بما في ذلك الھویة الجنسانیة والمیل الجنسي( أو الإعاقة، أو العمر، أو الانتقام، أو الثأر لفعل سابق متعلق بالحقوق المدنیة.

  قد تُتاح معلومات البرنامج بلغات أخرى غیر اللغة الإنجلیزیة. وینبغي للأشخاص ذوي الإعاقة الذین یحتاجون إلى وسائل اتصال بدیلة للحصول على معلومات البرنامج )مثل طریقة بریل، والمطبوعات الكبیرة، والشرائط الصوتیة، ولغة الإشارة الأمریكیة، إلخ( الاتصال بالولایة المسؤولة أو الوكالة المحلیة المسؤولة التي تدیر البرنامج أو مركز TARGET التابع لوزارة الزراعة الأمریكیة (USDA) على (202) 720-2600 (مكالمة صوتیة أو مكالمة مخصصة للصم والبكم ) (TTY) أو الاتصال بوزارة الزراعة الأمریكیة (USDA) من خلال الخدمة الفیدرالیة للصم والبكم على .(800) 877-8339

  لتقدیم شكوى بشأن التمییز في البرنامج، یجب على مقدم الشكوى إكمال نموذج شكوى التمییز في برنامج وزارة الزراعة الأمریكیة Form AD-3027 ،الذي یمكن الحصول علیھ عبر الإنترنت على: تابع مكتب أي من https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/ad3027-arabic.pdf لوزارة الزراعة الأمریكیة (USDA) ،عن طریق الاتصال بالرقم 866-632-9992 ،أو عن طریق كتابة خطاب موجھ إلى وزارة الزراعة الأمریكیة (USDA). ویجب أن یتضمن الخطاب اسم صاحب الشكوى، وعنوانھ، ورقم ھاتفھ ووصفًا مكتوبً ٍ ا للإجراء التمییزي المزعوم بتفصیل كاف لإبلاغ الأمین المساعد للحقوق المدنیة (ASCR) بطبیعة الانتھاك المزعوم للحقوق المدنیة وتاریخھ. یجب تقدیم النموذج أو الخطاب المكتمل 3027-AD إلى وزارة الزراعة الأمریكیة عن طریق:

  1. العنوان البريدي:
   U.S. Department of Agriculture
   Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
   Independence Avenue, SW 1400
   أو ;Washington, D.C. 20250-9410
  2. الفاكس:
   أو); (202) 690-7442 أو (833) 256-1665
  3. البريد اإللكتروني:
   program.intake@usda.gov
   هذه المؤسسة هي مؤسسة توفر تكافؤ الفرص.
Last reviewed on Apr 15, 2024 request edits
Mississippi State Department of Health 570 East Woodrow Wilson Dr Jackson, MS 39216 866‑HLTHY4U Contact and information

Facebook Twitter Instagram RSS

Accredited by the national Public Health Accreditation Board