WIC Information in Other Languages

This page has been automatically translated from English. MSDH has not reviewed this translation and is not responsible for any inaccuracies.

If you have difficulty understanding English or have a disability, free language assistance or other aids and services are available. MSDH provides free interpretation services, translation of materials, or other assistance available upon request: call 1-800-545-6747.

Español (Spanish)

Si tiene dificultades para entender inglés o tiene una discapacidad, háganoslo saber. La asistencia lingüística gratuita u otros servicios de ayuda están disponibles a pedido en su departamento de salud local sin cargo. Llame al 1-800-545-6747.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh hoặc bị khuyết tật, vui lòng cho chúng tôi biết. Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí hoặc các dịch vụ trợ giúp khác được cung cấp miễn phí theo yêu cầu tại Sở Y Tế địa phương của quý vị: 1-800-545-6747.

中文 (Chinese)

如果您在理解英語方面有困難或有殘疾,請告知我們。當地衛生部門可應要求免費提供語言協助或其他援助服務。1-800-545-6747.

اللغة العربی (Arabic)

إذا كنت تواجھ صعوبة في فھم اللغة الإنجلیزیة أو تعاني من إعاقة، فیرجى إخبارنا بذلك. إذ تتوفر المساعدة اللغویة مجانًا أو خدمات المساعدة الأخرى مجانًا عند طلبھا من الإدارة المحلیة للشؤون الصحیة: 1-800-545-6747.

Français (French)

Si vous éprouvez de la difficulté à comprendre l'anglais ou si vous souffrez d'un handicap, veuillez nous en informer. Une assistance linguistique gratuite et d'autres services d'aide sont disponibles sur demande auprès de votre service de santé local. Veuillez appeler: 1-800-545-6747.

Kreyol (Haitian)

Si w gen difikilte pou w konprann Angle oswa si w gen yon andikap, tanpri fè nou konnen. Asistans lang gratis oswa lòt sèvis èd disponib sou demann nan Depatman Sante lokal ou a gratis. Tanpri rele: 1-800-545-6747.

Italiano (Italian)

Se non capisce bene l’inglese o ha una disabilità, ce lo comunichi. Presso il locale Dipartimento della salute sono disponibili a titolo gratuito un servizio di assistenza linguistica o altri servizi di assistenza su richiesta. Contattare: 1-800-545-6747.

Deutsch (German)

Wenn Sie kein Englisch verstehen oder eine Behinderung haben, teilen Sie es uns bitte mit. Kostenlose Sprachunterstützung oder andere Hilfsdienste sind auf Wunsch bei Ihrem lokalen Gesundheitsamt kostenlos verfügbar: 1-800-545-6747.

Hindi

यदि आपको अंग्रेजी समझने में कठिनाई होती है या आप अक्षम हैं, तो अनुरोध करने पर मुफ्त भाषा सहायता या अन्य मदद और सेवाएं उपलब्ध हैं। कृपया कॉल करें: 1-800-545-6747

فارس ی (Farsi)

اگر زبان انگلیسی را درک نمیکنید یا دارای معلولیت ھستید، لطفاً بھ ما اطلاع دھید. خدمات رایگان زبانی یا سایر خدمات امدادی، در صورت نیاز بھ صورت رایگان در اداره بھداشت محلی شما قابل دریافت است : 1-800-545-6747.

한국어 (Korean)

영어를 이해하는 데 어려움이 있거나, 장애가 있는 경우 저희에게 알려주십시오. 무료 언어 지원 또는 기타 지원 서비스는 요청 시 지역 보건부에서 무료로 제공됩니다: 1-800-545-6747.

Yoruba

Tí o bá ní ìṣòro mípa òye Gẹ̀ẹ́sì tàbí o ní àìlera, jọ̀wọ́ jẹ́ kí a mọ̀. Àǹfàní ètò ìrànlọ́wọ́ èdè àti àwọn ètò ìràlọ́wọ́ mìíràn wà tí o bá bèèrè fun ní ẹ̀ka Ìtọ́jú ìlera àdùúgbò lọ́fẹ̀ẹ́: 1-800-545-6747.

Igbo

Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịghọta Bekee ma ọ bụ na i nwere nkwarụ, biko mee ka anyị mara. Enyemaka asụsụ efu ma ọ bụ ọrụ enyemaka ndị ọzọ dị mgbe a chọrọ ha na Ngalaba Mpaghara Ahụike gị n'efu: 1-800-545-6747.

Last reviewed on Apr 15, 2024 request edits
Mississippi State Department of Health 570 East Woodrow Wilson Dr Jackson, MS 39216 866‑HLTHY4U Contact and information

Facebook Twitter Instagram RSS

Accredited by the national Public Health Accreditation Board